”Konklusjon”

(De andre delene kan leses på Overvekt blant barn- og unge del 1. ,del 2.del 3. og del 4.)

Det finnes en økningen av overvekt blant barn i dagens samfunn. Jeg har sett at kapital og klasse er de viktigste teoriene for å forklare overvekt blant barn. Primær-, sekundersosialisering og habitus er teorier som bygger under kapial og klasse for en fullstendig forståelse og forklaring av problemområdet. Primær- og sekundersosialiseringen er avgjørende for barns livsstilsvalg i barndommen, og påvirker ofte barnet også senere i livet. Habitus henger tett sammen med sosialiseringen. Vi ser at barnets familie og foreldre er den største påvirkningsfaktoren til valg av livsstil og livsstilsvaner. Barn vet ofte ikke bedre enn den sosialiseringen de er ”født inn i”. Det viser seg at dersom usunt kosthold og generelle usunne levenvaner er høyt preget i feltet man vokser opp i er sannsynligheten stor for at slike vaner vil påvirke fremtiden. Det sosiale anlegget man arver fra foreldre kan bli forsterket på andre felt. Et overvektig barn kan forklare noe om hvem du er og hvem du har ”arvet” dine vaner og adferd fra, det symboliserer også hvor viktig det er med en aktiv tillært livsstil gjennom primær- og sekundersosialiseringen hos et barn. Kapital henger også tett sammen med valgene og vanene barnet har. Dette er også svært vesentlig i forhold til posisjonen barna og familien har i samfunnet og i feltet de tilhører. Familiens posisjon i den sosiale strukturen gir ulik erfaring og er utgangspunktet for hvordan barnet stiller i de ulike formene for kapital. Både den tradisjonelle økonomiske kapitalen, i form av materiell velstand, og kulturell kapital som igjen preges ut ifra foreldres interesser og aktiviteter. Posisjonen til familien har altså stor betydning på barnets livsstilsvalg. Det viste seg at barn med foreldre med lav sosial status har høyere forekomst av overvekt sammenlignet med de med familie med høyere sosial status. Undersøkelser viser altså at sosialt status og overvekt henger sammen.

Alt i alt kan helsevaner forstås som resultater av oppveksten i en familie som tilhører en gitt sosial posisjon i samfunnet.

Recommended Posts